设为首页 加入收藏

用户注册· 联系站长 · · ·

>> 您现在的位置: 文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB >> 综合全能 >> 文章 >> 正文
 
 

Hmongb Hmoob 中 English 苗族民间故事

文山苗族网 HMONGB BANGX DEUS DEB·[2018-3-20 18:58:38]

GONGX CHUAB DUAF DEUS GHET NONGS ZHEND

KOOJ TSHUAB TUAM TAWG QE NOOG TSEEV

蚂蚱蹬破雀鸟蛋

WHEN THE GRASSHOPPER SMASHED THE BIRD’S EGGS

 

Touk ot, muax ib dos gongx chuab mol gangd gab, draod zos daos ged jeuf zhouk ndox leuf lak, mol zhit zos zhed, jeuf mol tab nongs zhend shik tangf haik dak:

Thaum ub, muaj ib tug kooj tshuab mus kav kiab, rov txog tog kev tsaus ntuj lawm, mus tsis txog tsev, txawm mus sab laj nrog noog tseev hais tias:

从前,有个蚂蚱去赶街,回到半路天就黑了,回不到家,就去跟雀鸟商量说:

Some time ago, there was a grasshopper who went to town to attend market day. As he was on his way home it got dark and there was no way for him to reach home that night, so he went to speak with the bird. He said,

 

“Nongs zhend nik nongs zhend, god mol gangd gab lol, zhouk ndox leuf mol zhit zos zhed, sangd lol nad tab gaox but ib hmaok.”

“Noog tseev noog tseev, kuv mus kav kiab los, tsaus ntuj lawm mus tsis txog tsev, xav los nov nrog koj pw ib hmos.”

“雀鸟啊雀鸟,我去赶街来,天黑了回不到家,想来这里跟你住一夜。”

“Little Bird, Little Bird, I went to market day today but now it’s dark and I can’t get home. I want to spend the night at your house.”

 

Nongs zhend deb dak: “Zhit dout zhit dout, god dex nik dob nik nyuas ndout, gaox lol tab god but, nchait nyaob zhangf gaox aob caik naf got deut muab god dex ghet duaf deus dangl leuf.”

Noog tseev teb tias: “Tsis tau tsis tau, kuv tej me tub me nyuam ntau, koj los nrog kuv pw, ntshe tsam koj ob txhais niag ko taw tuam kuv cov qe tawg tas lawm.”

雀鸟回答道:“不行不行,我的孩子儿女多,你来跟我们。峙履愕牧街淮蠼鸥嘶岚盐业牡暗牌屏。”

The bird replied,“No, no, you can’t do that! I have so many little children, if you spend the night at my house, I’m afraid that your two long hind legs may kick my eggs and smash them all to bits.”

 

Gongx chuab dak: “Zhit nchait max, god muab god aob caik got deut jeuk deud deud jeuf dout lak.”

Kooj tshuab tias: “Tsis ntshai maj, kuv caws kuv ob txhais taw tawv tawv xwb tau lawm.”

蚂蚱说:“不用害怕嘛,我把我两只脚杆紧紧的缩起来就行了呀。”

The grasshopper said, “No need to worry about that, I’ll fold up my hind legs tightly and everything will be all right,”

 

Jangd jangd dout ib naf zhangf, nongs zhend deb njoux jat gongx chuab nyaob houd lob rel but. Gongx chuab lak muab got deut jeuk duab rongt, nchait duaf drous ghet nongs.

Cav cav tau ib niag tsam, noog tseev teb ncauj cia kooj tshuab pw hauv lub zes. Kooj tshuab los caws ob txhais taw tib zoo, ntshai tuam raug qe noog.

讲了好一阵子,雀鸟终于答应让蚂蚱住在雀鸟窝里。蚂蚱也把脚杆紧紧地缩着,生怕蹬到了雀鸟蛋。

After they talked it over for quite some time, the bird finally agreed to let the grasshopper sleep in the nest. The grasshopper folded up his long legs carefully so as not to kick and smash the bird’s eggs.

 

But zos dangs hmaot, muax dol goud nyaob bel drongb ghuax dout beb naf shuab, hef drous gongx chuab duab naf pleud. Gongx chuab ib xangb deut, jeuf muab dex ghet nongs duaf deus dangl leuf.

Pw txog tag hmo, muaj tus kauv quaj peb niag suab pem roob tuaj, hem raug kooj tshuab tib niag plhawv. Kooj tshuab ib xyab taw, tuam ua cov qe noog tawg tas lawm.

睡到半夜,有个麂子在山上嚎叫三大声,把蚂蚱吓了一大跳。蚂蚱一伸脚杆,把雀鸟蛋全都蹬破了。

In the middle of the night they were awakened by three loud barks of a barking deer. The sound startled the grasshopper badly. In his fright he quickly unfolded his long legs—and smashed all the bird’s eggs to pieces!

 

Nongs zhend zhit dout gongx lox, jeuf mol haik drout Yeuf Shoub.

Noog tseev tsis tau kooj lauj, txawm mus hais rau Yawg Saub.

雀鸟不饶蚂蚱喽,就去向神仙告状。

The bird couldn’t forgive the grasshopper, and he went to present his case to Shao.

 

Yeuf shoub muab gongx hot mol, nos dak:

Yawg saub hu tau kooj mus, nug tias:

神仙把蚂蚱叫了去,问道:

Shao called for the grasshopper and said to him,

 

“Gongx nik gongx, nongs zhend dub rongt shab jat gaox but houd nil zhed, uat jangl gaox hax yad muab nil dex ghet duaf deus dangl?”

“Kooj nis kooj, noog tseev twb zoo siab cia koj pw hauv nws tsev, ua cas koj tseem yuav tuam nws cov qe tawg tas?”

“蚂蚱呀蚂蚱,雀鸟都好心地让你住在他家里,怎么你还要把他的蛋全都蹬破了?”

“Grasshopper, Grasshopper, the bird was so kind as to allow you to spend the night in his house. So how could you smash all the bird’s eggs?”

 

Gongx jangf njoux haik dak: “Shoub nik Shoub, dex nat zhit dangb zhos yaos guaif god let. God but god rongt laos, dub yaos goud nyaob bel drongb ghuax uat nqangt ndul duax, hef drous god, god cax let xangb deut, duaf drous nongs ghet deus. Yuad guaif nat, gaox mol guaif goud dout leuf.”

Kooj cam ncauj hais tias: “Saub nis Saub, tej no tsis tab tsuas yog liam kuv xwb. Kuv pw kuv zoo log, twb yog kauv quaj peb suab ncha ntws pem roob tuaj, hem raug kuv, kuv thiaj li xyab taw, tuam raug qe noog tawg. Yuav liam no, koj mus liam kauv tau lawm.”

蚂蚱申辩道:“神仙啊神仙,这个不光只怪我。本来我睡得好好的,可是有个麂子在山上叫了三大声,吓着我,我才一伸脚杆,把雀鸟蛋蹬破了。要怪,你就去怪麂子好了。”

The grasshopper defended himself like this: “O Shao, it wasn’t entirely my fault. I was fast asleep and not bothering anybody; it was all because of the barking deer up on the mountain. The barking deer barked three times so loudly that it echoed across the whole mountain. It startled me so badly that I suddenly stretched out my legs and the eggs got smashed. If you want to find out who is to blame, you should ask the barking deer.”

 

Shoub nongs dangl, jeuf muab goud hot duax, nos dak:

Saub noog tas, txawm hu kauv tuaj, nug tias:

神仙听罢,就把麂子叫来,问道:

After listening to what the grasshopper had to say, Shao called for the barking deer and asked him,

 

“Goud nik goud, gaox uat jangl yad xuaf dek xuaf ghuax, hef drous gongx, ek gongx cax let xangb deut muab ghet nongs duaf deus leuf ax?”

“Kauv nis kauv, ua cas koj yuav lam tau lam quaj, hem raug kooj, es kooj thiaj li xyab taw tuam qe noog tawg lawm os?”

“麂子呀麂子,你为什么要乱嚎乱叫,吓着了蚂蚱,蚂蚱才伸脚杆把雀鸟蛋蹬破了?”

“Barking Deer, Barking Deer, why were you making so much noise? Your barks startled the grasshopper so badly that he stretched out his legs and kicked the bird’s eggs, smashing them to pieces!”

 

Goud haik: “Shoub nik shoub, dex nat zhit yaos guaif god ax. God nyaob houd ghangb ndongt but dlangb ndlob, dub yaos nzhouf geuk jes ndongt, uat jes ndongt lod, bongb lol zhongt drous god, god maob ek god cax let ghuax nid.”

Kauv hais: Saub nis saub, tej no tsis yaos liam kuv naj. Kuv pw kuv dab ntub hauv qab ntoos, twb yog ntsaum kaws ceg ntoo, ua ceg ntoo lov, poob los tsoo raug kuv, kuv mob es kuv thiaj li quaj nev.”

麂子说:“神仙呀神仙,这个不该怪我呀。我在树下睡得好好的,都是因为蚂蚁啃树枝,树枝折断,掉下来,打中我,我疼我才叫呀。”。

The barking deer said, “O Shao, that wasn’t entirely my fault. I was sleeping quietly under a tree and not bothering anybody. It was all because of an ant gnawing on a tree branch over my head. He chewed the branch right off and it fell on me. It hit me and hurt me so much that I couldn’t help barking.”

 

Yeuf Shoub nongs dangl, zhas muab nzhouf hot lol nos:

Yawg Saub noog tas, ho hu tau ntsaum los nug:

神仙听了,又把蚂蚁叫来问罪:

After listening to what the barking deer had to say, Shao called for the ant and asked him,

 

“Nzhouf nik nzhouf, uat jangl gaox yad geuk jes ndongt, jes ndongt bongb lol zhongt drous goud, goud ghuax hef drous gongx, gongx xangb deut duaf drous ghet nongs deus leuf nax?”

“Ntsaum nis ntsaum, ua cas koj yuav kaws ceg ntoo, ceg ntoo poob los tsoo raug kauv, kauv quaj hem raug kooj, kooj xyab taw tuam raug qe noog tawg lawm naj?”

“蚂蚁呀蚂蚁,为什么你要啃树枝,树枝掉下来打中麂子,麂子嚎叫吓到蚂蚱,蚂蚱伸脚杆蹬破了雀鸟蛋呀?”

“Ant, Ant, what were you gnawing on the tree branch for? You chewed it off and it fell on the barking deer. The barking deer cried out and startled the grasshopper, so that he stretched out his legs and kicked the bird’s eggs, smashing them to pieces.”

 

Nzhouf dak: “Shoub nik Shoub, god nyaob bel deb uat nenx rongt ghak laos, dangb shik naf box ghaib jaox dout ib pub nyuas ghaib taok god naox. God nchait ek cax let zhid drout shout ndongt nid.”

Ntsaum tias: “Saub nis Saub, kuv ua neej zoo log rau hauv pem teb, tab sis niag poj qaib coj tau ib pab me nyuam qaib los thos kuv noj. Kuv ntshai es txhiaj li tsiv rau saum ntoo nev.”

蚂蚁说:“神仙呀神仙,我在地上生活得好好的,可是老母鸡带着一帮小鸡来啄我吃。我害怕才逃到树上的呀。”

The ant replied, “O Shao, I was down on the ground living a peaceful life, but the mother hen brought along a flock of chicks that wanted to peck me and eat me. I was so frightened that I fled up into the tree.”

 

Yeuf Shoub zhas mol hot box ghaib lol nos, box ghaib dak:

Yawg Saub ho mus hu poj qaib los nug, poj qaib tias:

神仙又去叫老母鸡来问罪,老母鸡说:

Shao called for the mother hen and asked her about it. The mother hen replied,

 

“Shoub nik Shoub, touk guk gaox zhif god, gaox zhit dout bangb god zhif mil. Nil nat god zhit muax guat mil bob nyuas naox, zhos rongt jaox nyuas mol keuk nzhouf naox lak max. Dex nat, yaos dak yad guaif menk yenf gab guaif gaox cax let yaos ged jait shad.”

“Saub nis Saub, thaum uas koj tsim kuv, koj tsis tau tsim mis rau kuv. Nyem no kuv tsis muaj kua mis pub me nyuam, thiaj li coj me nyuam mus khaws ntsaum noj las maj. Tej no, yog tias yuav liam mas ntxim yog liam koj thiaj li yog kev cai sav.”

“神仙呀神仙,你造我的时候,没有为我造乳房。现在我没有乳汁喂养孩子,才带他们去捡蚂蚁吃了嘛。这些,如果要怪的话应该怪你才合道理呀。”

“O Shao, when you created me, you did not make me able to give milk. Now I have no milk to feed my babies, so the best I can do is lead them around to peck ants to eat. Since this is the way it is, I think that if you are looking for the one who is to blame, really it is only right to blame yourself, isn’t it?”

 

Yeuf Shoub hnaod nil buab dub guaif zos shout yol doub hout leuf, jeuf haik uat nbout deul nab let dak:

Yawg Saub hnov lawv twb liam txog saum yus taub hau lawm, txawm hais ua npau taws niab tias:

神仙听大家都怪到自己头上了,就生气地说:

When Shao heard that all of them were turning the blame around to fall on him, he angrily declared,

 

“Mex ib dos haik dout bid ib dos muax jait, zix nil nat mol, zhit bob mex haik lol lak. Hnob nat dex bloub ndos nat, uat jangl dub yaos guaif naf box ghaib lak.”

“Nej ib tug hais muaj cai dua ib tug, txij nyem no mus, tsis pub nej hais lus ntxiv lawm. Hnub no tej teeb meem no, txawm li cas los liam niag poj qaib xwb ntag.”

“你们一个说得更比一个有道理,从现在起,不准你们再说话了。今天的事情,无论如何就是怪老母鸡了。”

“So each of you has a better reason to give than the one before. From now on, you all will not be allowed to speak at all. And as for the case brought before me today, however you look at it, it is really the mother hen’s fault.”

 

Yeuf Shoub haik dangl, jeuf muab naf box ghaib laif drout shangb dlex dif ot.

Yawg Saub hais tas, txawm laim niag poj qaib rau sab dej tim ub.

神仙说完,就把老母鸡扔到了河对岸。

When Shao finished speaking, he flung the mother hen away across onto the far bank of the river.

 

Naf box ghaib ndruab shab njot njot buab nyuas ghaib, jeuf shend shend ghuax ghuax.

Niag box ghaib nruab siab nco nco cov me nyaum qaib, txwam seev seev quaj quaj.

老母鸡心里惦记着孩子,就又是唱又是哭。

In her heart the mother hen deeply missed her baby chicks, so she sang sad songs and cried and cried.

 

Touk nat, muax dol naf box ok uat luaf dlex mol drout daof dol box ghaib, nos dak:

Thaum no, muaj tus niam poj os ua luam dej mus rau ntawm niag poj qaib, nug tias:

这时,有个老母鸭游到了老母鸡身边,问道:

Just then, there was a mother duck who swam over to where the mother hen was, and she asked her,

 

“Daik loul ghaib, gaox shend shend ghuax ghuax lab zhit ax?”

“Niam laus qaib, koj seev seev quaj quaj dab tsi os?”

“鸡大姐,你又唱又哭做什么呀?”

“Sister Hen, why are you singing sad songs and crying so much?”

 

Naf box ghaib dak: “Daik hluak, dub yaos touk ot Yeuf Shoub zhif god, zhit dout bangb god zhif mil. God zhit muax guat mil bob nyuas, cax let mol keuk nzhouf naox.”

Niag poj qaib tias: “Niam hluas, twb yog thaum ub Yawg Saub tsim kuv, tsis tau tsim lub mis rau kuv. Kuv tsis muaj kua mis pub me nyuam, thiaj li mus kaws ntsaum noj.”

老母鸡说:“妹妹,只因为过去神仙造我,没有为我造乳房。我没有乳汁喂孩子,才去捡蚂蚁吃。”

The mother hen replied, “Sister Duck, it is all because in the beginning when Shao created me, he did not make me able to give milk. I have no milk to feed my baby chicks, so we have to peck ants and eat them.

 

“Nzhouf njet ndongt keuk jes ndongt, jes ndongt lod zhongt drous goud. God maob goud ghuax, hef drous gongx. Gongx xangb deut muab ghet nongs duaf deus leuf.”

“Ntsaum nce ntoo kaws ceg ntoo, ceg ntoo lov tsoo raug kauv. Kauv mob kauv quaj, hem raug kooj. Kooj xyab taw tuam qe noog tuam tawg lawm.”

“蚂蚁上述啃树枝,树枝断了砸到麂子。麂子疼麂子叫,吓到蚂蚱。蚂蚱伸脚杆把雀鸟蛋蹬破了。”

“The ant climbed the tree and gnawed a branch, the branch fell and hit the barking deer, the barking deer cried out in pain and startled the grasshopper. The grasshopper stretched out his legs and kicked the bird’s eggs so that they got smashed.

 

“Nongs mol haik drout Yeuf Shoub, Yeuf Shoub zhit dout, jeuf muab god laif drout haod nad.”

“Noog mus hais rau Yawg Saub, Yawg Saub tsis tau, txawm laim kuv rau qhov nov.”

“雀鸟去向神仙告状,神仙不饶让,就把我扔到了这里。”

“The bird went and presented his case to Shao but Shao wouldn’t forgive me, and he flung me way over here.”

 

“God njot njot god buab nyuas, ek taod gaox muab god drik tlout dlex mol ax daik hluak.”

“Kuv nco nco kuv cov me nyaum, es thov koj ris kuv dhau dej mus os niam hluas.”

“我惦记着我的孩子们,请你把我背过去吧妹妹。”

“I miss my baby chicks so much. Would you mind letting me ride on your back and taking me back across the river, Sister Duck?”

 

Naf box ok dak: “God bangb nyaos dout gaox let mangx, dangb shik gaox lak yad bangb god tab.”

Niag poj ok tias: “Kuv pab nyog tau koj, tab sis koj los yuav pab kuv thiab.”

老母鸭说:“我可以帮你的忙,可是你也要帮助我。”

The mother duck answered, “Yes, I can help you, but there is something you must do for me in return.

 

“Hnob ghangb god ndes dout ghet, gaox bangb god buas ghet, tab bangb god jaox god buab nyuas jeuf dout lak.”

“Hnub qab kuv nteg tau qe, koj pab puag kuv cov qe, thiab pab coj kuv cov me nyuam txawm tau lawm.”

“今后我生了蛋,你帮我孵蛋,再为我带孩子就可以了。”

“From today onwards, whenever I lay eggs, you must sit on the eggs for me, and when the eggs hatch, you must take care of the ducklings. That’s all you have to do.”

 

Zix touk gaot duax, dex mit zhax mit cot jeuf zhit zeux haik lol leuf lak.

Txim thaum ntawd tuaj, tej me tsiaj me txhu txawm tsis txawj hais lus lawm.

从此以后,这些小动物就都不会说话了。

Ever since that time, the animals have not been able to talk.

 

Box ok ndes dout ghet, box ghaib jeuf bangb buas, tab bangb jaox nyuas ok, zos leuf nax hnob nat.

Poj os nteg tau qe, poj qaib txawm pab puag, thiab pab coj me nyuam os, txog lawm niaj hnub no.

鸭子生了蛋,鸡就帮着孵,帮领小鸭子,一直到现在。

 

 

Hmongb 张元奇

Hmoob张元奇

中 张元奇

English 戴安娜

 

 
【 文章作者:综合 文章来源:综合 点击次数:527 材料录入:苗族风    责任编辑:苗族风 】 
 

 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

 网友评论:(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关。
 
 

 

点击申请点击申请点击申请
| 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 | 管理登录 | 
云南网警


主办:文山州苗学会
Copyright 2007-2015 © 文山苗族 All Rights Reserved 滇公网安备 53262102000271号

苗山新事:侯 健 七彩苗山:吴德华 苗学研究:李维金 苗山音视:陶志文
苗文空间:张元奇 文学园地:陶兴安 苗山风谣:杨朝山
站长信息:QQ 464402767 邮箱464402767@qq.com 手机 15308766544
 站  长:张 元 奇..技 术:杨 永 平、许 东

信息产业部备案
滇ICP备15005284号